تعمیرات نصب  سیستم های حفاظتی  در تبریز09147575228_33851468

تعمیرات نصب سیستم های حفاظتی در تبریز09147575228_33851468

9505 0

تعمیرات نصب سیستم های حفاظتی در تبریز09147575228_33851468

رمز مادر تعدادی از مدل های ضبط خودرو

رمز مادر تعدادی از مدلهای ضبط خودرو

مدل 2700sm دیجیتال دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای 5 1 2س 3 4 5 612 3 سریع زده شود رمز می شود 1234


مدل hc409 دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشا رداده شود به مدت سه دقیقه بعد هر رمزی دوست داشتی وارد کنید


رادیو سی دی نصب در خودرو ریو دکمه ولوم وشیش را همزمان فشار دهید هرشمارهای که ظاهر شود همان شماره می شود رمز دستکاه


مدل 3200 با سریال 5 شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید 1.2. رمز چها ر تا 1111


مدل a3 -3400به ترتیب 6 5 4 1 2 3 ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود


مدل 3601/82 دستکاه در حالت رادیو یا پخش مو زیک باشد نکه داشتن دکمه رادیو ودکمه 1 به مدت دوثانیه عبارت کد امد هررمزی دوست داشتی وارد کن


مدل 9100 دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشارداده شود به مدت دودقیقه تاعلامت cood بیاید هررمزی دوست داشتی وارد کن cood دوامد همان شماره قبلی راوارد کنید


مدل sm 2700 انالوک mode band تراک جلو تراک عقب 56546123 ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود 1234


مدل sm 2700 انالوک mode band تراک جلو تراک عقب 56546123 ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود 1234


مدل 2700sm دیجیتال دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای 5 1 2 3 4 5 612 3 سریع زده شود رمز می شود 1234


مدل a3 -3400به ترتیب 6 5 4 1 2 3 ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود


مدل 3500 بهترتیب میوت باند 654123 ولوم به داخل فشار دا ده شود سریع زده شود رمز 1234


مدل 3300 به ترتیب میوت دیسپلی 654123ولوم فشارداده شود داخل دکمها سریع زده شود


مدل 409uدکمه شیش دکمه ولوم همزمان فشار داده شود تا رمز بیاد روی ال سی دی همان شماره رمز می شود موقع که جهار 0000 بیاد عملیات را انجام دهید


مدل 3100
بهترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب 12345 رمز می شود 1234 هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز 1234


مدل 3100
بهترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب 12345 رمز می شود 1234 هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز 1234


مدل pbm 1311 به ترتیب دکمه باند مودی 1.2. دکمه دوراه نکه دا ید تا چهار 0000 بیاد رمز 1234وارد شود


مدل 206 هرکاه رمز قبول نکرد 1234 وارد شود اکه باز هم قبول نکرد 1111وارد شود اکه بازهم نشد 0000 وارد کرد فقط دکمه ولوم فشار داده شود


مدل 3200 با سریال 5 شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید 1.2. رمز چها ر تا 1111


مدل 6423 ای سی ایپرام باید عوض شود هر ایسی ایپرام که خراب باشد وصل شاسی نمایید رمز 1111 را وارد کنید.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر