آیفون تصویری کدینگ تابا کوماکس در تبریز

آیفون تصویری کدینگ تابا کوماکس در تبریز

1212 0

آیفون تصویری کدینگ تابا کوماکس در تبریز

آموزش آیفون تصویری کدینگ

سيستم دربازكن تصويري با پنل كدينگ هنگاميك‌ه تعداد واحدها زياد باشد،
به جهت زيبايي و سادگي سيم بندي، مي توانيد از پنل هاي كدينگ استفاده
كنيد كه داراي ويژگي هاي زير بوده و مشابه شکل ۴۱ می باشند.
شكل پنل هاي كدينگ )قابليت كددهي(
ويژگي هاي سيستم مجهز به کدینگ
4 سيم. » رنگي « و » سياه و سفيد « ١ استفاده از صفحه نمایش هاي متداول
٢ قابلیت كد دهي به هر واحد به طور دلخواه.
٣ قابلیت فراخواني واحدها با صفحه كلید از طریق پنل كدينگ و قابلیت نمایش كدها بر روي پنل.
۴ قابلیت باز كردن درب از طریق پنل با استفاده از كد تعیين شده توسط نصاب.
۵ قابليت استفاده از 4 پنل كدينگ به صورت هوشمند.
يک سیستم معمولي شامل پنل كدينگ و دیكودر )به ازای هر 4 واحد يك عدد( و صفحه نمایش
مي باشد. براي زنگ زدن به واحدها، شماره واحد، سپس كليد زنگ )*( را فشار دهيد. براي باز كردن
در ورودي با استفاده از رمز، كليد زنگ را فشار داده و رمز شش رقمي را وارد كنيد. درصورت خطا، کلم ه
نمايش داده مي شود. Pass و در صورت باز شدن در، كلمه Err
سبز صدا :A قرمز صدا : A
مشکی اتصال منفی :G آبی اتصال منفی :G
زرد سیگنال تصویر :V آبی اتصال منفی :P
آبی خط اول اطلاعات :AA سفید سیگنال تصویر :V
قهوه ای خط دوم اطلاعات :BB
با يك اتصال دهنده 5 سيمه، اتصالات پنل را به ورودي د كيودر اول متصل كرده و از خروجي آن نيز به
هر د كيودر V و A، G، P د كيودرهاي بعد ببريد. خروجي هاي
3 و 4 هر صفحه نمایش متصل كنيد. ،2 ، را به پايه هاي 1
جهت دریافت با يكفيت بهتر، تا حد ممکن د كيودرها را
به صورت متمركز و در يك باكس قرار دهيد و مخصوصاً
در مسافت هاي طولاني، سيگنال تصوير را توسط كابل
به د كيودرها متصل )G شيلد به ،V كواكسيال )مغزي بهكنيد 2
شکل  تقسیم کننده تصویر


براي مسافت هاي بيش از 100 متر يا بيش از 20 واحد، از تقسيم كننده هاي تصوير، جهت بهبود يكفيت
سيگنال تصوير استفاده می شود.
تعيين شماره واحدها در د كيودر 
 جهت برنامه ريزي و تع يين شماره هر واحد، روي د كيودرها مي توانيد از

) پروگرمر مخصوص 
يا از پنل خود دستگاه استفاده كنيد. )جدول 
1( برنامه ريزي با استفاده از پروگرمر د كيودر را از سيمك شي ساختمان جدا كرده
قرار دهيد. سپس ترمينال هاي پروگرمر )تغذيه، ديتا Program را در حالت J و 1
و كدگذاري( را به آن متصل كرده و آن را روشن كنيد. حالا شماره واحد مورد
LED .) نظر، از كي تا 4 رقمي، را وارد كرده و كليد * را فشار دهيد )مثلاً *+ 101
سبز 6 بار چشمك مي زند. بعد از خاموش شدن LED قرمز روشن مي شود و
قرمز مي توانيد شروع به برنامه ريزي پورت ديگر كنيد. جهت اطمينان LED
را در حالت نرمال قرار دهيد LED J از صحت كددهي، با شماره گيري واحد، 1.شکل ۴۳
جدول 3
در دیکودر J سبز 1 LED توضیح
صحت برنامه ریزی ٦ بارچشمک
)Program( خطا خاموش برنامه ریزی
در حالت عادی است. یک بار چشمک J1
در حالت برنامه ریزی است. ٦ بار چشمک J1
)Normal( خطا خاموش عادی
صحیح یک بار چشمک
هنگام کددهی به سیستم های دارای کدینگ به نکات زیر توجه کنید:
پس از 40 الي 50 بار كددهي، پروگرمر را بايد با تغذيه مناسب يا مثلاً كي تغذيه 12 ولتي شارژ نمایيد.
براي شارژ از سيم سفيد براي مثبت و از سيم مشكي براي منفي استفاده كنيد.
مربوطه را قطع و صفحه نمایش هاي متصل )Input( 2( برنامه ريزي با استفاده از پنل ورودي ترمينال د كيودر
كابل ورودي را مجدداً وصل كنید. ،Program در حالت J به آن را نيز خاموش يا قطع كنید. بعد از گذاشتن 1
وصل كرده و شماره واحد مورد نظر خود را از كي تا 4 رقمي توسط CN حالا صفحه نمایش اول را به 1
پنل وارد و كلید زنگ را فشار دهید. مث الً ) + 101 ( در صورت صحیح بودن عملكرد، صفحه نمایش مورد نظر
بدون تصویر 6 بار زنگ مي خورد اگر شماره تكراري باشد صفحه نمایش تنها كيبار زنگ خواهد خورد.
شكل - تعريف كدهاي سيستم
كدينگ
طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف
47 وصل ) CN صفحه نمایش اول را خاموش يا جدا كنید و صفحه نمایش دوم را به ترمينال د كيودر ) 2
كنید و مرحله كد دهي را براي این صفحه نمایش نيز تكرار كنید. به همين روش ساير صفحه نمایش ها
را در حالت كاركرد عادي J را نيز مي توانيد كد دهي كنيد. در پايان پس از قطع كابل ورودي جامپر 1
قرار دهید. ) Normal(
را وصل كنید. ) Input ( و سپس كابل ورودي ترمينال د كيودر
در همه د كيودرها به جز آخرين د كيودر، برداشته مي شود. J جامپر 2
به جز د كيودر كد دهنده كه فقط بايد يك صفحه نمایش جهت كدگيري به آن متصل باشد، بقيه د كيودرها و صفحه نمایش ها، در زمان كددهي مي
تواند به سیستم متصل باشد )شکل 
شکل  - سیم بندی دربازکن تصویری با پنل کدینگ
فروش آیفون های کوماکس چینی در تبریز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر