دزدگیر اماکن جی ام کادر تبریز

دزدگیر اماکن جی ام کادر تبریز

1399/4/25 656 0

دزدگیر اماکن جی ام کادر تبریز

شرکت نصب و فروش تعمیر دزدگیر اماکن در تبریز

 نحوه عملکرد دزدگیر اماکن
سـارقین تمایـل دارند کارشـان را همیشـه مخفیانه و 
بـی سـر و صـدا انجام دهنـد . به همین خاطـر اگر در

سـاختمان یـا مغـازهای درتبریز آژیـری بـه صـدا در آیـد آنها

احسـاس خطـر کـرده پـا بـه فـرار میگذارنـد حتـی

ممکـن اسـت گرفتـار گشـت پلیـس درتبریز شـوند. سیسـتم

اعلام سـرقت بایـد در سـاعات کاری و حضـور افـراد

غیرفعـال باشـد امـا هنگام تعطیـل کـردن و در زمانی

کـه افـراد در آنجـا حضـور ندارنـد بایـد فعـال باشـد

برخـی از سیسـتمهای اعلام سـرقت علاوه بـر آژیـر، دارای تلفن کننده نیز میباشـند کـه شـخص و اداره پلیس

را مطلـع مینمایـد کـه سـرقت در حال وقوع اسـت . از طرف دیگر وجود سیسـتم اعالم سـرقت جنبه پیشـگیرانه

نیـز دارد یعنـی سـارقین بـا هـوش در صـورت اطلاع و یـا رؤیـت تجهیـزات اعلام سـرقت بـه آن محل دسـتبرد

نمیزننـد

ایـن سیسـتم هرگونـه ورود غیرقانونـی بـه حریـم خصوصـی و تحت پوشـش سیسـتم را توسـط بلندگـو اعالم و

توسـط تلفنکننـده بـه مالـک اعلام مینماید.

دسـتگاه اعلام سـرقت شـامل یـک مـدار الکترونیکـی اسـت کـه بـا ایجـاد یـک پـل ارتباطـی بیـن تجهیـزات

تشـخیص سـرقت ماننـد چشـمیهای آشکارسـاز حرکـت، مگنـت درب و پنجره، پـدال، حسگر شیشـه و دیوار

و چشـمیهای خطـی بـا تجهیـزات اعالم سـرقت مانند اسـپیکر )بلندگوی خارجی(، سـیرن )بلندگـوی داخلی(

و تلفنکننـده تشـکیل یـک سیسـتم اعلام سـرقت را میدهند )
دزدگیر اماکن درتبریز

تـا چنـدی پیـش بیشـتر سیسـتمهای موجـود در بـازار تبریزخارجـی و وارداتـی بـود کـه در بعضی موارد مشـکالتی

هـم بهوجـود مـیآورد ماننـد ناهماهنگـی تجهیزات با بسـتر بومی و عدم پشـتیبانی نصب و اجـرا در مدت زمان

اسـتفاده از دسـتگاه و یـا کـم اطالعـی نصـاب و مالک در تبریزاز منـوی پیچیده سیسـتم اما به دلیل اسـتفاده گسـترده

و روزافـزون از سیسـتم اعلام سـرقت، شـرکتهای مختلـف درتبریز را بـر آن داشـته کـه بـه تولیـد ایـن سیسـتم روی

آورنـد و در سـالهای اخیـر درتبریزشـاهد ورود سیسـتمهای داخلـی بـا کیفیـت، به روز و مناسـب شـرایط بومی کشـور

کـه اسـتفاده از آنهـا بـه مراتـب برای مالـکین درتبریز آسـانتر اسـت.

ایـن سیسـتمها امـروزه تنـوع بسـیار زیـادی درتبریزدارنـد . دزدگیر اماکن از لحـاظ نصب به دو نوع سـیمی و بی سـیم تقسـیم

میشـوند، کـه در نـوع سـیمی تمـام تجهیزات با سـیم به دسـتگاه مرکزی وصل میشـوند. ولی در نوع بیسـیم

تجهیـزات بـر روی دسـتگاه مرکـزی تعریـف میشـوند کـه ایـن کار در مدلهـای مختلـف روش برنامهریـزی

تفاوت دارد.

ولی متداولترین نوع همان دستگاههای سیمی است . 

در مکان های که امکان عبور سیم امکان ندارد بنا بر زیبایی و مسافت و...از چشمی بیسیم استفاده می کنیم

اما تا جایی که امکان دارد از چشمی بیسیم استفاده نمی کنیم

چون احتمال خطلا قیمت بالاو تعویض باطری .

فروش و نصب دزدگیر اماکن در تبریز

فروش و نصب دزدگیر اماکن در تبریز

فروش ونصب دزدگیر آسا درتبریز

فروش ونصب دزدگیر فایروال درتبریز

فروش ونصب دزدگیر آنیک درتبریز

فروش و نصب دزدگیر کلاسیک درتبریز

فروش و نصب دزدگیر سایلکس درتبریز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر