اجزای دزدگیر اماکن در تبریز

اجزای دزدگیر اماکن در تبریز

1269 0

اجزای دزدگیر اماکن در تبریز

شرح اجزای دزدگیر اماکن

 • شرح اجزا تشکیل دهنده برایه فراگیری و
 • آموزش سیستم دزدگیراماکن درتبریز 

 • لازم است
 • شاید برای لحظه ای هم تصور جهانی بدون امنیت و سرشار از هرج و مرج در ذهن ما غیر ممکن باشد و این خود گویای اهمیت بالای موضوع «امنیت» در جهان امروز و همه اعصار می‌باشد. درک همین اهمیت از گذشته تا امروز انسان را واداشت تا دست به ساخت و اختراع وسایل امنیتی و طراحی سیستم های امنیتی گوناگون بزند سیستم هایی مانند دزدگیر اماکن ، اطفاء حریق و... شرکت سایلکس به عنوان یکی از پیشروترین تولیدکنندگان سیستم‌های امنیتی و حفاظتی و دزدگیرهای اماکن امروز افتخار این را دارد که با طراحی و تولید دزدگیر اماکن و ریموت کنترل ، آسایش ، اطمینان خاطر و امنیت را برای مردم عزیز به ارمغان بیاورد . اهمیت امنیت اماکن شاید کلماتی مانند دزدگیر، سیستم‌های حفاظتی، دزدگیر اماکن درتبریز و... بارها به گوشتان رسیده باشد. اما در اکثر اوقات آن‌چه که پس از شنیدن کلمه دزدگیر در ذهن بیشتر افراد نقش می‌بندد، سیستم دزدگیر اتومبیل و صدای آزاردهنده آژیر آن می‌باشد. شاید دلیل این امر نبود اطلاعات و درک کافی در مورد امنیت اماکن و سیستم‌های حفاظتی اماکن می‌باشد. همه ما در طول زندگی خود بین اطرافیان، آشنایان و دوستان شاهد افرادی بوده‌ایم که به راحتی منازل یا محیط‌های کاری‌شان مورد سرقت قرار گرفته و خسارت زیادی به آن‌ها وارد شده است و دلیل آن هم عدم توجه به سیستم‌های حفاظتی اماکن و عدم نصب دزدگیرهای اماکن خوب برای منازل و محل کار می‌باشد. حال با اندکی حسابگری در رابطه با هزینه‌های حاصل از این عدم توجه در میابیم که هزینه‌های تهیه و نصب دزدگیر منازل و اماکن دیگر نه تنها در زمره هزینه‌ها به حساب نمی‌آیند بلکه سرمایه‌ای بزرگ برای حفاظت از چیزهاییست که دوستشان داریم.
 • شاید برایه مصرف کننده گان دزدگیر اماکن در تبریزهم جالب باشد بدانند.
 •   قلـب سیسـتم دزدگیراماکن optex ، پنـل مرکزی اسـت و تمـام تجهیزات با سـیم بـه بـرد آن متصل می شـوند و تمام تجهیـزات بی سـیم بـر روی آن معرفـی می شـوند. امکانـات یـک
 •   .دزدگیر  اوپتیکس بـه کیفیـت دسـتگاه مرکزی وابسـته اسـت پـس هنـگام انتخاب دسـتگاه بایسـتی به دقـت عمل کرد
 • به طور مثال  
 • دزدگیر بی واز درتبریز
 • دزدگیر اوپتیکس 
 •  دزدگیر اماکن آسا درتبریز
 • دزدگیر اماکن فایروال در تبریز
 • دزدگیر کلاسیک در تبری  
 • اجزای سیستم دزدگیر اماکن اجزای خروجی و اعلام هشدار
 • اجزای مرکزی و تشخیص دهنده
 • اجزای ورودی و کنترل کننده دزدگیر اماکن
 • بلندگوی خارجی بلندگوی داخلی تلفن کننده رلۀ کنترل کننده لامپ و درب
 • تلفن کننده کیپد یا صفحه کلید ریموت کنترل باطری اضطراری ولت۱۲ منبع تغذیه
 • دستگاه مرکزی چشمی ها مگنت ها سنسور ضربه سنسور شیشه سنسورهای حریق چشمی های خطی پدال و کلید
 • دستگاه مرکزی دزدگیر اماکن درتبربز از قسمت های ذیل تشکیل شده است:
 • قـاب دسـتگاه: همانطـور کـه در شـکل می بینیـد یـک محفظه
 • نگهدارنده می باشـد که در بیشـتر موارد از جنس پلاسـتیک سـخت اسـت کـه در داخل آن بـرد ضد سـرقت، ترانسـفورماتور و باتری برق اضطـراری نصب می شود.
 • ولـت تغذیه می کنند ۱ ولت یا 6۱۲ از بـرق جریان مسـتقیم ً ترانسـفورماتور: دسـتگاه های دزدگیـر معمـولا بـا خروجـی سـه سـیمه در محفظـه داخلـی ًو بـرای تأمیـن ایـن ولتـاژ یـک ترانسـفورماتور کاهنـده و معمـولا دسـتگاه نصب می شـود. باتری پشـتیبان: سیسـتم اعـلام سـرقت در تمام مـدت بهره برداری حتـی زمانـی کـه برق شـهری آن قطع می شـود احتیـاج به تغذیـه دارد، پـس مـا نیازمنـد یـک باتـری و یـک مـدار جانبـی هسـتیم کـه هنـگام وصـل بـرق آن شـارژ شـده و در هنـگام قطع برق شـهر، تغذیه دسـتگاه را بـه عهـده گیـرد. این امـکان در تمـام دزدگیرهـا در نظر گرفته شـده، و بـرای انتخـاب باتـری معمـولا از باتـری هـای زیـر اسـتفاده می شـود. 7/۲Ah-۱۲v , ۴/7Ah-۱۲v , ۴/5Ah-۱۲v بـرد الکترونیکـی دسـتگاه : همانطـور کـه گفته شـد  بـرد دسـتگاه مهم ترین قسـمت دزدگیر اماکن درتبریز اسـت کـه هرچه کیفیـت آن مناسـب تر و امکانـات آن بـه روزتـر باشـد. قابلیت هـای بیشـتری در اختیـار نصـاب و مالـک دزدگیرمنزل درتبریز   قـرار می دهـد  
 •  امکاناتی که یک برد دزدگیر اماکن درتبریز  می تواند داشته باشد
 • : امکان ارتباط دوطرفه از طریق تلفن برای اعلام سرقت و نیز کنترل دستگاه های
 •  محیطی (شکل امکان ارتباط با نرم افزارهای گوشی تلفن همراه و یا نرم افزارهای تحت وب ؛ امکان پشتیبانی از انواع حس گرهای سیمی و بی سیم؛ امکان اضافه کردن زون ها برای استفاده در محیط های بزرگ درتبریز ؛ امکان تعریف زون های مستقل برای استفادۀ یک دستگاه در دو محیط مجزا و کنار هم؛ ساعته که در هر دو حالت فعال و غیرفعال اعلام هشدار نماید؛ ۲۴ امکان تعریف زون امکان گزارش دهی ورود و خروج و دزدگیر اماکن درتبریز  از طریق صفحه کلید، تلفن و تحت وب
 • تلفن کننده ها یکـی از مهم تریـن اجـزاء سیسـتم دزدگیر اماکن  می باشـد کـه هـم جزئـی از تجهیزات کنتـرل کننده سیسـتم می باشـد کـه می توانـد بـا تمـاس، پیـام کوتاه و نرم افـزار سیسـتم را کنترل کند و هـم جزئی از تجهیـزات اعلام و هشـدار اسـت کـه بـا تحریک سیسـتم نقـش پیام رسـانی و دزدگیر اماکن درتبریز  را ایفـا می کند. تلفن کننده هـا شـامل تلفن کننـده ای خـط ثابـت و سـیم کارتی و دوکاره می باشـند کـه یا به صورت دسـتگاهی مجـزا موجـود می باشـد، یـا به صـورت ضمیمـه روی دسـتگاه مرکـزی نصب اسـت. که هر کـدام مزایـا و معایبی دارد مهم تریـن مزیـت سیسـتم مجـزا عدم اختلال کاری سیسـتم می باشـد و مهم ترین مزیت سیسـتم یکپارچه سـهولت نصب و سیم کشـی است. اگـر بـه هـر دلیلـی خـط تلفـن، خـارج و یا داخـل محیـط تحت پوشـش قطع شـود، عملکـرد تلفن کننـدۀ خط ثابـت مختـل می گـردد لذا گزینۀ مناسـبی برای سیسـتم دزدگیر اماکن درتبریز نیسـت و بهتریـن گزینـه تلفن کننده ای اسـت کـه هـم امـکان اتصـال بـه خط ثابـت را داشـته باشـد و هم امـکان اتصـال به سـیم کارت کـه در صورت مختـل شـدن کار یکـی، دومـی به صـورت جایگزیـن عمل کنـد و عملکردی موازی داشـته باشـند. ًبـرای اتصـال به بـرد اصلی تغذیـه خـود را معمولا از دوسـیم باتـری می گیـرد و یـک تحریـک مثبت یـا منفـی از بلندگـوی داخلی بـرای اعلام هشـدار هنـگام تحریـک و بـرای کنترل دسـتگاه از راه دور دو سـیم بـه بـرد مرکـزی متصـل می شـود بـرای اسـتفاده از خـط تلفـن دو سـیم هم به سـیم تلفن متصل می شـود ).
 • ریموت کنترل در ابتـدا دسـتگاه های دزدگیـر اماکن درتبریز توسـط کلید فعال و غیرفعال می شـد و اپراتور بایسـتی چشـمی کنار دسـتگاه را بـرای زمـان انجـام ایـن کار تأخیـری می کرد، یعنـی به طور مثال پـس از فعال کردن یـا قبـل از غیرفعال کردن ثانیـه یـا بیشـتر فرصـت فعال یـا غیرفعال کردن دسـتگاه به مـا می داد که ایـن امر از ۱ چشـمی های تأخیـری0 نقـاط ضعـف دسـتگاه بود و هرکسـی بـا ورود به محیـط از این فرصت می توانسـت بـرای مختل کردن سیسـتم اسـتفاده کنـد. پـس از آن بـا ورود بـرد ریمـوت که با چنـد ریمـوت، خروجی های باز و بسـته در اختیـار ما قرار مـی داد بـرای کنتـرل دسـتگاه دزدگیـرخانه درتبریز  اسـتفاده شـد و در نهایـت برد ریمـوت جزیی از برد دسـتگاه شـد . این بردهـا به طـور مسـتقل در بـازار موجود اسـت ولی امروزه ریموت جزئی از سیسـتم و برد مرکزی آن شـده اسـت کـه دسـتگاه قابلیـت معرفـی ریمـوت بـا تعداد بـالا را دارا می باشـد ولـی فرکانس ریموت بایسـتی یکسـان بوده و یکـی یکـی روی بـرد مرکـزی تعریف شـوند
 • ............................................................................................................................................................................................................................................. 
 • آموزش تعریف ریموت دزدگیر اماکن درتبریز
 • در بیشـتر دسـتگاه ها ایـن کار بدین صورت اسـت که ابتـدا فیوز LRN را کـه مربـوط بـه تغذیـه چشمی هاسـت خـارج کرده، سـپس دکمـه برنامه ریزی دسـتگاه بـا نام AUX کـه روی بـرد دسـتگاه قـرار دارد را فشـار می دهیـم و بـا فشـار دادن دکمـه بـاز ریمـوت هـا به صـورت تک تک بـا اعـلام صدای بـوق دسـتگاه صحـت کار را اعـلام می کنـد. در برخی از ً آنهـا را معرفـی می کنیـم کـه معمـولا سیسـتم ها نیـز بـا وارد کـردن کد مخصـوص معرفی ریمـوت این کار صـورت می گیرد ـ
 • ..............................................................................................................................................................
 •  ریموت کنترل
 • Motion Detector( چشم های آشکارساز حرکت  عضـوی از سیسـتم اعلام سـرقت درتبریز اسـت که با تشـخیص حرکت موجود زنده در یک محیط بسـته به سیسـتم اعلام می نماید
 • PIR حس گر تشخیص حرکت
 • بـه معنـی مـادون قرمـز اسـت کـه از خـود یک منشـور مشـبک passive in frared از کلمـات PIRعنـوان مـادون قرمـز ارسـال می کنـد کـه در هنـگام برخـورد موجود زنـده و قطع این منشـور توسـط حـرارت بدن آن موجـود حضـور آن را تشـخیص می دهـد. ایـن نـوع حس گـر علاوه بر چشـمی ای دزدگیـر در روشـنایی خودکار راه پلـه هم کاربـرد دارد. بلندگوی خارجی و داخلی داخـل یـک جعبـه در ًبلندگـوی خارجـی یـا اسـپیکر بـا تـن صـدای بـالا و سـایز بزرگتـری کـه دارد معمـولا روی بـرد متصل می شـود و بلندگـوی داخلی SP فضـای بیرونـی نصـب می شـود و دوسـر سـیم آن به سـوکت یـا سـیرن بـا صـدای زیـر در فضـای داخـل کنـار دسـتگاه نصـب می شـود و روی برد SIRدوسـر سـیم آن بـا رعایـت جهـت مثبـت و منفی بـه سـوکت متصـل می شـود. در برخـی مدل هـا سـیرن همـراه صـدا لامـپ فلاشـر هـم دارد کـه سـیرن فلاشـر نـام دارد. بلندگوی بی سـیم هم بـرای مکان هایی که .)۱ محدودیـت سیم کشـی وجـود دارد اسـتفاده می شـود
 • فروش و نصب دزدگیر اماکن در تبریز
 • فروش ونصب دزدگیر آسا درتبریز
 • فروش ونصب دزدگیر فایروال درتبریز
 • فروش ونصب دزدگیر کلاسیک درتبریز
 • فروش و نصب دزدگیر سایلکس درتبریز
 • دزدگیر اماکن بی واز درتبریز
 • دزدگیر اماکن اوپتیکس درتبریز
فروش و نصب دزدگیر جی ام اس درتبریز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر