عیب یابی و تعمیر کولرگازی در تبریز

عیب یابی و تعمیر کولرگازی در تبریز

1399/4/25 186 0

عیب یابی و تعمیر کولرگازی در تبریز

تعمیر کولرگازی تبریز

عيب يابي
كولرهاي گازي همانند ساير تجهيزات الكتريكي و مكانيكي دچار عيوبي ميشوند كه شناخت و چگونگي رفع
عيب آن براي تكنسينها و حتي مصرف كنندگان اين تجهيزات الزم و ضروري ميباشد.
عيوب را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد يكسري عيوبي كه مصرف كنندگان بايد آن را بشناسند و قادر به
ً بايد توسط يك تكنسين متخصص تشخيص و رفع
رفع عيب آن خواهند بود و سري دوم عيوبي كه حتما
عيب گردد.


تشریح کدهای خطا کولرگازی اسپلیت
خطاهاي كولرگازي با توجه به نوع آن داراي عالئم متفاوتي است در زير به یک نمونه از آن اشاره ميشود:
E2 ـ این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر میباشد ـ خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور
بررسی شود.
E3 ـ خطا در سنسور پایپ ـ سنسور متصل به اواپراتور ـ مقدار اهم سنسور پایپ چک شود.
E4 ـ خطا در یونیت بیرونی )UNIT OUTDOOR )بررسی سنسور پایپ و تعویض آن
E5 ـ خطا ایراد در فن بلوور داخلی میباشد ـ مقدار اهم فن بلوور چک شود ـ سوختگی فن بلوور ـ خرابی
برد الکترونیک
E7 ـ مشکل در کابلهای ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج میباشد.
DF ـ یخزدایی و یا دیفراست
F9 ـ خطای سنسور محیطی میباشد ـ خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک
شود ـ فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کنید.
F8 ـ خطای سنسور پایپ میباشد ـ سنسور متصل به اواپراتور ـ مقدار اهم سنسور پایپ چک شود.
F7 ـ خطای دیفراست میباشد ـ خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود.
  بیشترین عیبهایی که در کولرهای گازی بهوجود میآید به شرح زیر است
 
  
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر