تعرفه خدمات تعمیر ونصب وشارژ کولرگازی درتبریز

تعرفه خدمات تعمیر ونصب وشارژ کولرگازی درتبریز

6432 0

تعرفه خدمات تعمیر ونصب وشارژ کولرگازی درتبریز

تعرفه دستمزد اجرت تعمیر و نصب و سرویش وشارژ کولرگازی درتبریز09147575228

تعرفه کولرگازی اسپلیت

شرح اجرت ها

1. اجرت تعویض وبازوبست صفحه پشتی پانل اواپراتور کولر گازی اسپلیت

2 .اجرت تعویض و بازو نصب یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت


3 3 اجرت تعویض وبازوبست موتور فن یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

4 .اجرت تعویض وبازوبست سنسورهای داخل اواپراتورپانل داخل کولر گازی اسپلیت

5 . اجرت تعویض وبازوبست قاب حفاظ روی اواپراتور پانل داخلی کولر گازی اسپلیت

6 . اجرت تعویض وبازوبست برد تغذیه یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

7 . اجرت تعویض وبازوبست برد اصلی یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

8 . اجرت تعویض وبازوبست قاب روی برد تغذیه یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

9 . اجرت شستشوی فیلتر توری هوای روی یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

10 . اجرت تعویض وبازوبست موتور گران وهدایت باد یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

11 .اجرت تعویض وبازوبست چراغ وال ای دی روی یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

12 . اجرت تعویض وبازوبست نصب کولرایستاده کولر گازی اسپلیت

13 .اجرت تعویض وبازوبست بازکردن یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

14 . اجرت تعویض وبازوبست شیلنگ تخلیه وهدایت آب داخل کولر گازی اسپلیت

15 . اجرت تعویض وبازوبست اواپراتور برودتی یونیت داخل کولر گازی اسپلیت

16 . اجرت تعویض وبازوبست پروانه هدایت باد یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

17 . اجرت تعویض وبازوبست نصب پایه دیواری کولر گازی اسپلیت

18 . اجرت تعویض وبازوبست قاب جلوی کامل یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت

19 . اجرت تعویض وبازوبست یونیت خارجی کولر گازی اسپلیت

20 . اجرت تعویض وبازوبست کابل اصلی پانل جلویی کولر گازی اسپلیت

21 . اجرت تعویض وبازوبست پایه دیواری آماده کولر گازی اسپلیت

22 . اجرت تعویض وبازوبست پایه زمینی کولر گازی اسپلیت

23 . اجرت تعویض وبازوبست جوشکاری پایه دیواری وزمینی کولر گازی اسپلیت توافقی
24 .اجرت تعویض وبازوبست وتعویض کمپرسور اصلی کولر گازی اسپلیت
25 .اجرت تعویض وبازوبست خازن اتصاالت ودائم کار کولر گازی اسپلیت

26 .اجرت تعویض وبازوبست لوله کشی اضافه هرمتردرانواع سایزهاکولر گازی اسپلیت

27 .اجرت تعویض وبازوبست رله واورلد کمپرسور کولر گازی اسپلیت

28 . اجرت تعویض وبازوبست بوبین وسیم پیچ شیر1به 3 کولر گازی اسپلیت

29 .اجرت تعویض وبازوبست شیر1به3 کولر گازی اسپلیت

30 . اجرت تعویض وبازوبست عایق روی کمپرسور کولر گازی اسپلیت

31 115 اجرت تعویض وبازوبست شیر والف وگازکمپرسور کولر گازی اسپلیت هرکدام

32 . اجرت تعویض وبازوبست هرشاخه داکت انواع سایزهاکولر گازی اسپلیت

33 . اجرت تعویض وبازوبست پایه الستیکی کف کمپرسور کولر گازی اسپلیت

34.اجرت تعویض وبازوبست فن کندانسور یونیت بیرونی کولر گازی اسپلیت

35 . اجرت تعویض وبازوبست قاب دور کندانسور وفن کمپرسور کولر گازی اسپلیت

36 .اجرت تعویض وبازوبست کابین وقاب فلزی کامل یونیت بیرونی کولر گازی اسپلیت

37 . اجرت تعویض وبازوبست شاسی وکف کابین یونیت بیرونی کولر گازی اسپلیت

38 124 اجرت تعویض وبازوبست یک مترکابل انواع سایزها کولر گازی اسپلیت

39 . اجرت تعویض وبازوبست کندانسور یونیت بیرونی کولر گازی اسپلیت

40 . اجرت تعویض وبازوبست یک توپ پرایمرکولر گازی اسپلیت

41 .اجرت تعویض وبازوبست پروانه فن کندانسور یونیت بیرونی کولر گازی اسپلیت

42 . اجرت تعویض وبازوبست رفع عیب سیم کشی کولر گازی اسپلیت

43 .اجرت تعویض وبازوبست سوراخکاری دیواربتنی وباالی ضخامت 30سانت کولر گازی
اسپلیت
توافقی
44. اجرت شارژگازکامل شامل:شارژگاز - شستشومدار –وکیوم وکلیه کارهای مربوط به
شارژگاز : بدون لوازم مصرفی


45 .خریدگازمصرفی به قیمت روز
46 اجرت شستشووسرویس کامل دستگاه کولر گازی اسپلیت

47. اجرت تعویض وبازوبست وجابجایی یونیت داخلی وبیرونی کولر گازی اسپلیت

48 اجرت تعویض وبازوبست کنتاکتورکولر گازی اسپلیت

49. اجرت نصب وراه اندازی کولرگازی بدون محاسبه گاز در روی دیوار وپشت بام
درشرایط استاندارد
1تومن
50. اجرت نصب وراه اندازی کولرگازی بدون محاسبه گاز در روی دیوار در شرایط سخت توافقی
51. اجرت تست وتشخیص محل نشتی همراه باگاز ازت روی کارکولرگازی اسپیلت
52. اجرت نصب ولوله کشی در مسیر هرمتر طولی در هر سایز وسیم کشی بدون داکت بدون
محاسبه خرید لوازم متری

53.
54 اجرت سوراخ کردن دیوار برای عبور لوله وسیم دیوارمعمولی وآجری هر سوراخ

55. اجرت سوراخ کردن دیوار برای عبور لوله وسیم دیواربتنی وسفت وسخت هرسوراخ توافقی


بازدیدوتشخیص عیب توسط تکنسین انجام گردیدومشتری تمایل به ادامه
تعمیرات ندارد هزینه ایاب وذهاب واجرت تشخیص عیب بعهده مشتری می باشد.
صدوروارایه فاکتورباشرح کامل خریدوخدمات به مشتری الزامی می باشد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر