اصول کاري /

براي عمل به ارزشهاي خود، اين چند اصل را دنبال مي کنيم

رعايت قوانين و استاندارهاي اخلاقي


احترام گذاشتن به مشتريان و کارکنان

 

ارتباط با شرکاي تجاري جديد